Astrologie consulten/readings - Astrology Readings

Astrologie consulten/readings / Astrology Readings

 

Voor mijn Nederlandstalige lieverds:
Je Astrologische geboortehoroscoop kan je helpen jezelf te begrijpen en accepteren en te ontdekken wat je talenten, wensen en schaduwkanten zijn. Je geboortehoroscoop is als een foto, gemaakt van de hemelgewelven en de positie van al de planeten en hemellichamen op het precieze moment van je geboorte.
Je bent zoveel meer dan je sterrenbeeld dat je kent, en je geboortehoroscoop begrijpen, kan je helpen in te zien hoe jij met jouw eigenschappen het best omgaat met allerlei verschillende situaties.
Je kunt bij mij komen voor een algemene reading waarbij ik je kan helpen te ontdekken wie jij bent volgens je geboortehoroscoop, of je kunt naar me toe komen met specifieke vragen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld dingen zijn als wat je zieledoel is, hoe jij het beste omgaat met verandering, wat zijn jouw karmische wonden?
Heb je altijd willen weten wat jouw Venus of jouw Mars over je zeggen? Of wat je ziel wil wat betreft je carrière?
Ben je ook geïnteresseerd in hoe jij je spirituele of creatieve of self-care pad kunt verdiepen met behulp van je astrologische opmaak?
Dan kom naar me toe en dan kletsen we over je kosmische ‘ik’ zodat jij je kosmische pad kunt bewandelen.
In deze blogpost vertel ik wat meer over hoe ik Astrologie benader.

Ik heb altijd wat tijd nodig om me te kunnen voorbereiden op onze sessie, want ik wil ervoor zorgen dat ik wat interessante nuance voor je heb. Een van die dingen bijvoorbeeld is dat ik altijd kijk naar een specifieke set Godinnen Asteroïden om te zien of ze nog iets van sappige aspecten maken met je Zon, Maan, Ascendant of planeten.
Ik type altijd wat notities uit als voorbereiding op je reading omdat ik niet alleen een pratende denker bent, maar ook een schrijvende denker. Dus ik heb sowieso wat geschreven notities voor je waar je later altijd naar kunt terugkijken. Het is namelijk altijd zo dat je in het moment van het consult dingen hebt die naar voren springen, en dat zijn meestal de dingen die nu op dit moment voor ons klikken omdat we er klaar voor zijn. Maar later als je de notities terug leest, kunnen weer andere dingen meer opvallen. Informatie als deze kun je vaak het beste in laagjes in je opnemen, dus je zult waarschijnlijk tijdens het consult klikken met stukken als je Zon, of je Mars, of een specifiek aspect, maar later als dat in je geïntegreerd is, kan je misschien opvallen dat nu je Jupiter veel meer een thema is in je leven, of je Maan, of je Venus.
Natuurlijk kun je ook altijd terugkomen voor meerdere sessies, omdat je misschien tegen nieuwe dingen in het leven aanloopt en je wil weten hoe je geboortehoroscoop je een houvast kan geven in bepaalde situaties die gaande zijn in je leven.

 

Een reading bij mij kan face to face hier in mijn zolder ateliertje plaatsvinden, of via videobellen. Neem contact met me op voor een datum en tijd die ons allebei past. En laat me weten of er specifieke levensgebieden of vragen zijn waarvan je wil dat ik ernaar kijk.
Ik heb je geboortedatum, je geboorteplaats en je exacte geboortetijd nodig. Exacte geboortetijd staat meestal in het geboorteregister waar je geboren bent, het is het beste om dit te gebruiken, want ouders weten vaak je precieze geboortetijd niet meer, die waren met belangrijker dingen bezig ;-)

Een volledig uitgeschreven geboortehoroscoop reading is ook iets dat ik geweldig vind om te doen, dit een aantal weken om te creëren.
Ik heb je geboortedatum, je geboorteplaats en je exacte geboortetijd nodig. Exacte geboortetijd staat meestal in het geboorteregister waar je geboren bent, het is het beste om dit te gebruiken, want ouders weten vaak je precieze geboortetijd niet meer.

Om een reading te boeken, ga naar mijn Readings & Workshops in mijn webshop om te bestellen.

 

For my international lovelies:
Your Astrology natal chart can help you understand and accept yourself and figure out what your talents, wishes and shadow sides are. Your natal chart is a snapshot of the heavens and position of all the planets and heavenly bodies at the exact moment you were born.
You are so much more than just your Sun sign, and an understanding of your birth chart can help you see how you best deal with all kinds of different situations with your specific character traits.
You can come to me for a general reading where I can help you see who you are according to your chart, or you can come to me with specific questions. These questions can be things like what are your soul purpose, how do you best deal with change, what are karmic wounds for you?
Have you always wanted to know what your Venus or your Mars say about you? Or what your soul wants when it comes to your career?
Are you also interested in how you can deepen your spiritual or creative or self-care path according to your astrological make up?
Then come see me and we will talk the cosmic talk so you can walk your cosmic walk.
In this blog post I talk a bit more about how I approach Astrology.

 

I always need some time to prepare for our session, because I want to make sure that I have some good nuanced yumminess for you. One of those things for instance is that I always look at whether a certain set of Goddess Asteroids make any juicy aspects to your Sun, Moon, Rising or planets.
I always type out some notes in preparation for your reading because I’m not just a talking thinker but also a writing thinker, so I always have some written notes that you can go back to afterwards. Because I find that in the moment of a consultation there are always things that jump to the surface, and they’re usually the things that resonate with us right now because we’re ready for them. But later other aspects of the reading might bubble up. Information like this is often best taken in in layers, so you will very probably resonate with some parts during the reading, like your Sun or your Mars, or a specific aspect, but later when that is integrated for you, you might go back and notice that your Jupiter is now much more of a factor in your life, or your Moon or Venus.
Of course you’re always welcome to come back for several sessions, because you might run into new things and want to see how your chart can help you with certain situations that are going on in your life.

A reading with me can be booked face to face here in my lovely little attic studio or via Zoom. Contact me to work out a date and time that works for us both. Let me know if there are specific areas or questions you’d like me to look at.
I need your birth date, place of birth and exact time of birth. Exact time of birth is usually on your birth certificate, it’s best to use this, because parents often don’t remember the exact time of your birth, they were busy with more important things ;-)

A fully written out chart reading is also something I love doing, this takes a couple of weeks to create.
I need your birth date, place of birth and exact time of birth. Exact time of birth is usually on your birth certificate, it’s best to use this, because parents often don’t remember the exact time of your birth.

To book a reading, go to my Readings & Workshops section in my webshop to order one.